වීසා බලපත‍්‍ කල් ඉකුත් වීම හේතුවෙන් සවුදි අරාබියේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දඩ මුදලක් ගෙවීමකින් හෝ කිසිදු මුදල් අයකිරීමකින් තොරව පිටවීම සඳහා සෞදි ආරාබි රජය අවසර ලබාදී ඇත.

කොරෝනා වසංගත තත්වය බලපැවැත්වීම් තත්වය මත, වීසා වලංගු කාලය අවසන්වීම නිසා එහි තවදුරටත් රැඳී සිටින ශ්‍රමිකයන් ඇතුළු ලාංකිකයන්ට සහනයක් සැලසීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගත් බව සෞදි රජය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.