පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන්  පුද්ගලයන් පස් දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසයි.