(චිත්මි චේතාරි)
වැල්ලම්පිටිය කුණු කන්දේ කොටසක් කඩා වැටී ඇතැයි වර්තාවේ. කඩා වැටුණු කුණුකන්දේ කොටසකට ගෙවල් කිහිපයක් යටවී ඇතැයිද නිල නොවන ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්නට ඇත.