පෞද්ගලික බස් රථ  වර්ජනයක් අද (10) පැවැතිය ද බොහෝ මාර්ගයන් හි මේ වනවිට  බස් ධාවනය සිදු වේ.

ස්ථානීය දඩ  මුදල් වැඩි කිරීමට එරෙහිව සහ තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් සමස්ත ලංකා  පෞද්ගලික බස් සේවක සංගමය  මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කළේය.
 
ලංකාව පුරාම මෙම බස් වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වන බව ඔවුන් පැවසුවද  මේ වන විට බස් ධාවනය වේ.

(36698)