(ආරියරත්න රණබාහු සහ ඩයනා උදයංගනී)

අගවිනිසුරු සහ උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරිම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබු යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (23) විවාදයකින් තොරව ඒකමතිකව සම්මත විය.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය සහ අගමැතිවරයා වෙනුවෙන් සභානායක ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මෙම යෝජනාව සභාවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි.

ඒ අනුව මෙතෙක් වැටුපෙන් 25 %ක් වශයෙන්  ගෙවනු ලැබු විශ්‍රාම වැටුප්  සහිතව දීමනාව මෙම වසරේ ජනවාරි 1 වැනි සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 50 % දක්වා වැඩි කිරිමත් එම දීමනාව නව වැටුප් අනුව ලබන වැටුප් පියවර පදනම් කර ගණනය කෙරේ.

ඊට අමතරව මසකට  රුපියල් 150,000/- විශ්‍රාම වැටුපට ගණන් ගැනෙන වෘත්තීය දීමනාවක් ගෙවීම මේ හා සම්බන්ධ වැටුප් වැඩිවිම ඇතුළත් වගුවක් සභාගත කැරිණි.