දැඩි වර්ෂාව හා සුළං හේතුවෙන් දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධිවීම් රැසක් වාර්තාවන බැවින් විදුලිය බිඳ වැටීම් සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමට විශේෂ දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වාදී ඇත.

ඒ අනුව විදුලි බල මණ්ඩලයට 1901 අංකය ඇමතීමෙන් විදුලිය බිඳ වැටීම් දැනුම් දිය හැකි අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට 1987 යන සුපුරුදු අංකය ඔස්සේ මේ පිළිබඳ දැන්විය හැකිය. ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමට 1910 අංකය ඔස්සේ විදුලි බිඳ වැටීම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළ හැකිය.

කළුතර හා රත්මලාන ප්‍රදේශවල විදුලි බිඳ වැටීම් සම්බන්ධයෙන් 0114418418 අංකයට හා දකුණු පළාතේ එවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් 0714238623 අංකයට දැනුම් දිය හැකිය.