ඩයනා උදයංගනී

අද (12) සහ හෙට (13) මුහුදු යන්න නොයන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ධීවර අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.