රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ (කෝපා)  සභාපතිවරයා ලෙස  මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා පත්කර තිබේ.