(රංජන් කස්තුරි)

බෙලිඅත්තේ සිට හම්බන්තොට දක්වා වන දුම්රිය මාර්ගය අලුතින් ඉදිකර පවත්වාගෙන යාම සඳහා දේශීය හෝ විදේශීය ආයතනයකට පැවරීමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

බෙලිඅත්තේ සිට හම්බන්තොට දක්වා වන දුම්රිය මාර්ගයේ දිග කීලෝමීටර් 47ක් වන අතර එම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට බාර ගන්නා ආයතනයට වසර 30ක කාලයක් එය නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දීමටද එම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කළ උපදේශක ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නියමයෙන් ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය මෙම තීරණයට එළැඹී ඇති අතර නව දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම එය පවත්වාගෙන යාම සඳහා දේශීය හෝ විදේශීය ආයතනයක් සොයා ගැනීමට ප්‍රචාරක කටයුතු අරම්භ කර තිබෙන බවද ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා වන දුම්රිය මාර්ගය මේ වන විට ඉදිකරමින් තිබෙන අතර මේ වසරේ අවසානයේදී එහි ඉදිකිරීම් නිම කෙරෙන බවද ඔහු කීය.