(අකිල බද්දෙවිතාන)

පාසල් අධ්‍යාපන කාලය වසරකින් අඩු කිරීමට ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම යෝජනාවට අනුව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 10 වසරේ දී  සහ උසස්‌ පෙළ විභාගය 12 වසරේ දී පැවැත්වීමට නිර්දේශ කර ඇත.

මීට අමතරව කොමිෂන් සභාව යෝජනා කර ඇත්තේ පාසල් යාමට පෙර සියලු දරුවන් රජයේ පාලනය යටතේ ස්‌ථාපිත කෙරෙන පෙර පාසල් සඳහා ඇතුළත් කර එකම විෂය නිර්දේශයක්‌ ඒවායේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සඳහා සකස්‌ කරන ලද යෝජනාවලියට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති අතර මේ වනවිට අදාළ යෝජනා බලධාරීන්ට යොමු කර ඇතැයි ද සඳහන් වේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙම යෝජනා ජනපති, අගමැති හා අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයාගේ මැදිහත්වීමකින් පසු සාකච්ඡාවට ලක් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනු ඇති බවයි.