(රංජන් කස්තුරි)

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ  ගනුදෙනු  අද (6) පස්වරු 4.30 සිට  මාස හයකට  අත්හිටවු  බව ශ්‍රී ලංකා  මහ බැංකුව සඳහන්  කරයි.

පර්පෙචුවල්  සමාගමේ  ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවකු  විසින් කරන ව්‍යවහාරික කටයුතු  සහ ක්‍රියාකාරකම්  ඒ අනුව මාස හයකට  නතර කෙරේ.