(අරුණ ශාන්ත කුමාර)
 
මහනුවර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන සිඝ්‍රගාමී දුම්රිය වල්පොළ  දුම්රිය හරස් මාර්ගය අසල දී කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව ඇතැයි දුම්රිය පාලක මැදරිය කියයි. මෙම දුම්රිය පෙරවරු 9.45 ට කොළඹ කොටුවට ළඟාවීමට නියමිතව තිබිණ.

.

(ඡායාරූප-අරුණ ශාන්ත කුමාර)

(ඡායාරූප-බිඟුන් මේනක ගමගේ)