(රංජන් කස්තුරි)
 
නියඟයෙන් පීඩාවට පත් දිස්ත්‍රික්ක 12ක කාන්තාවක් විසින් ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය ආයතන වෙතින් ලබාගෙන තිබූ ණය  කපාහැරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අද (24) තීන්දු කර තිබේ.

 
ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමලය , අම්පාර ,  මඩකළපුව ,  යාපනය , මුලතිව් , කිළිනොච්චිය , වව්නියාව , මන්නාරම , කුරුණෑගල ,  පුත්තලම අනුරාධපුරය සහ පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්කවල කාන්තාවන් ලබා ගෙන තිබූ පරිභෝජනය සඳහා නොවන රුපියල්  ලක්ෂය දක්වා වන ණය කපා හැරීමට නියමිතය.
                                                       
ඒ සඳහා යෝජනාවා ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.