(ඩයනා උදයංගනී)

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් කළුතර , බදුල්ල , කෑගල්ල සහ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයන් සඳහා නිකුත් කර තිබූ නායයෑමේ අවදානම තවත් පැය 24ක් සඳහා දීර්ඝ කර තිබේ.

එම දිස්ත‍්‍රික්කයන්ට අද (8) දිනයේදීත් තද වැසි ඇදහැලූණු බැවින් තවදුරටත් නායයෑමේ අවදානමක් පවතින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.