(රන්ජන් කස්තුරි)

රජයේ පාසල්හි ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබු වැඩ වර්ජනය නතර කළද අද (26) රටපුරා පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිණිම අඩු මට්ටමක පැවැති බව වාර්තාවේ.

ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් වැඩ වර්ජනයක නිරතවීමට කලින් තීරණය කර තිබු අතර ඇතැම් ගුරුවරුන් තමන් 26 වැනි දින පාසලට නොපැමිණෙන බව පෙර දිනයේදී සිසුන්ට දැනුම් දී තිබිණ.

ඇතැම් පාසල්වල වාර විභාග කටයුතුද එදින නොපැවැත්වීමට තීන්දු කර තිබු බවද පැවසේ.
කෙසේ වෙතත් ගුරු හා විදුහල්පති වර්ජනය නතර කරන බව අද (25) පස්වරුවේ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වුවද සිසුන් වැඩි පිරිසක් අද පාසල්වලට නොපැමිණ තිබිණි.