දයාසීලි ලියනගේ

 

කොළඹ මහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනාව දෙගුණයකින් වැඩි කිරිමට මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ නගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරු 119 දෙනාගේ දීමනාව රුපියල් 20,000 සිට 45,000 දක්වා වැඩි කිරිමට නියමිතව ඇත.

මන්ත්‍රී දීමනාව වැඩි කිරිම නිසා කොළඹ නගර සභාවට මාසිකව දීමනාව වැඩි කිරිමට යන වියදම ලක්ෂ 23 සිට ලක්ෂ 45 දක්වා වැඩිවේ.