(රංජන් කස්තුරි)

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ කාල සටහන අවුල්කර ගැනීම නිසා සිසුන් පිරිසකට විෂයන් දෙකකට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇතැයි වාර්තාවේ.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව උසස් පෙළ විභාගයේ කාල සටහන ඉකුත්  මැයි මාසයේ 16 වැනි දින සහ ජූනි මාසයේ 25 වැනි දින අවස්ථා දෙකකදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියේ පළකර තිබූ අතර එම කාලසටහන් දෙකේ ඒ ඒ විෂයන් වලට අදාල වේලාවන් වෙනස් ලෙස පළකර තිබිණි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියේ ජූනි මස 16 වැනිදින පළකර තිබූ වැරදි කාලසටහන පරිහරණය කිරීම නිසා සිසුන් එම ගැටළුවට මුහුණපෑමට සිදුවී තිබිණ.

මෙම ගැටළුවට මුහුණ දුන් සිසුන් පිරිසකට ඉකුත් 7 වැනිදින පැවැති බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය සහ 11 වැනිදා පැවැති සිංහල විෂයන්ට පෙනී සිටීමට නොහැකි වී තිබිණ.

මේ පිළිබඳව විභාග දෙපාර්තමේන්තුටව් ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයක් සමඟ සෑම සිසුවෙකුටම නිවැරදි කාලසටහන් ලැබීමට සලස්වා තිබූ අතර ඒවා නිසි පරිදි පරිහරණය කිරීම සිසුන්ගේ වගකීමක් වන බවය.