(රංජන් කස්තුරි)

අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම සඳහා මෙගාවොට් 100ක අතිරේක විදුලි ධාරිතාවයක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

ඒ සඳහා අවැසි විදුලි ජනන යන්ත්‍ර බදු පදනම මත ලබා ගැනීමටත් එම යන්ත්‍ර උපයෝගීකර ගනිමින් අවශ්‍යතාවයක දී විදුලිය උත්පාදනය කිරීමටත් පියවර ගන්නා බවද ඇමැතිවරයා කීය.
මේ මාසයේ සිට ඉදිරි මාස හයක කාලයක් සඳහා මෙම අතිරේක විදුලි ජනනය සිදුකරන බවත් විවෘත ජාත්‍යන්තර ලංසු කැඳවීම මගින් කෙටි කාලීන පදනම මත මෙම විදුලි ජනන මිලදී ගැනීමට නියමිත බවත් ඇමැතිවරයා කියා සිටියේ ය.