"කසාද දෙකක් බැලන්ස් කරන Fill T කියපු දේ"

Look Who's Talking with Naveksha Gunasekera
Fill T සමඟ

Location Partner - Java Lounge