ජනශක්ති රක්ෂණ සමාගමේ 
අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රවී ලියනගේ සමඟ සංවාදයක්