මෙගා නාට්‍ය වලට මං කැමතිම නෑ....ලොචි  හිතන විදිහ..