කසාදයට සූදානම් වන සුරාජ් මාපා
Danuට කියන්න! | සුරාජ් මාපා (Danuta Kiyanna featuring Suraj Mapa) 

Danuට කියන්න! | සුරාජ් මාපා
Danuta Kiyanna featuring  Suraj Mapa

Danuta Kiyanna!  Sponsored by: Truly Ceylon
                               Location Partner: Flamingo House Colombo
                              https://www.instagram.com/flamingohousesl/?hl=en
                               Wardrobe Partner: Culture by Ari