කෑම මේස හැඩගන්වන්නට විවිධ දේ ‍භාවිතා කරති. ආහාර සදහා උපයෝගී කැරගන්නා ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් අනේක විධ රටාවන් මවන සූපවේදීහු අතර ජනප්‍රිය දෙයකි කොමඩු. මේ කොමඩු ගෙඩි භාවිතයෙන් සාදන ලද අපූරු කැටයම් සමූහයකි.