යුරෝපයේ ලාබම සංචාරක මධ්‍යස්ථානය වශයෙන් ස්පාඤ්ඤය සැලකේ.

තුර්කියටත් වඩා එහි මිල අඩුවී ඇතැයි කියති.

අහාරවල සිට කෝපි කෝප්පය දක්වා ස්පාඤ්ඤය සමග තරඟ කළ හැකි එකම රට ශ්‍රී ලංකාව බව සැළකේ.