රංජන් කස්තුරි 
 
සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගමේ බලපත්‍රය අද (05) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කළ බව ශ්‍රීලංකා මහබැංකුව සඳහන් කරයි.

 
එම සමාගමේ සිදුව ඇති විවිධාකාර වංචනික  කටයුතු සහ කළමණාකරන දුර්වලතා හේතු වෙන් දැඩි මුල්‍ය ගැටලු රැසක් ඉකුත් වසර හතර තුළ සිදුව ඇතැයිද එම කාලය තුළ තැන්පත්කරුවන්ට මුදල් නැවත ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති බවද ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව සඳහන් කරයි.
 
එම නිසා කරුණු සලකා බලා 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී ආයතනය වෙත නිකුත් කරනු ලැබූ බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට තිරණය කළ බවද මහබැංකුව සඳහන් කරයි.