රබර් අපනයන කිලෝවකට රුපියල් 15ක් වූ සෙස් බද්ද රුපියල් 4 දක්වා අඩු කිරීම සහ මස් ආනයන බද්ද අඩුකිරීම සඳහා වූ  නියෝග 4ක් අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (5) සම්මත විය.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා විසින් මෙම නියෝග පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.