ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සංචාරය කරන සිසුන් ඇතුළු සංචාරකයන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට විශේෂ ගුවන් ගමන් ගාස්තු හඳුන්වාදීමට එමිරේට්ස් සමාගම කටයුතු කර තිබේ. මේ අනුව මෙම විශේෂ ගාස්තු සහිත ප්‍රවේශපත් වෙන්කර ගනිමින් ඒවා සැප්තැම්බර් 30 දක්වා භාවිත කිරීමේ අවස්ථාව මෙන්ම ප්‍රවේශපත්‍රවල වලංගු කාලය වසර තුනක් දක්වා දීර්ග කිරීමේ සහනය පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දී ඇත.

එමිරේට්ස් ගෝලීය ජාලයේ සියලුම ගමනාන්ත සඳහා මෙම විශේෂ ගාස්තු වලංගු වන අතර ඉකොනොමි අවම ගාස්තු රුපියල් 68,700කින් සහ ව්‍යාපාරික පන්තියේ අවම ගාස්තුව රුපියල් 257,500 කින් ආරම්භ වන බව සඳහන් කරයි. මෙම විශේෂ ගාස්තු වෙන්කර ගැනීම 2021 අප්‍රේල් 13 වනදා සිට 26 වනදා දක්වා සිදු කළ යුතු බවත් එසේ වෙන්කර ගන්නා ප්‍රවේශපත් මගින් 2021 අප්‍රේල් 16 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 වනදා දක්වා සංචාරය කළ හැකි බවත් සමාගම පවසයි.

මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ලබාදෙන ඉකොනමි පන්තියේ ආරම්භ ගාස්තු මෙසේය. ඩුබායි දක්වා යාමට සහ ඒමට ඇමරිකානු ඩොලර් 342 ක් (වත්මන් විනිමය අනුපාතයට අනුව රුපියල් 68,700ක් පමණ) ද මිලාන් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 654 ක් (රුපියල් 131,300 ක් පමණ) ද පැරිසිය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 644 ක් (රුපියල් 129,300ක්) ද නිව්යෝර්ක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 1,117ක් (රුපියල් 224,200ක් පමණ) ද ටොරොන්ටෝ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 1,303 ක් (රුපියල් 261,500ක් පමණ) සහ නයිරෝබි සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 966ක් (රුපියල් 193,900ක් පමණ) ද වේ.

මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපාරික පන්තියේ අරම්භක ගාස්තු මෙසේය. ඩුබායි දක්වා යාමට සහ ඒමට ඇමරිකානු ඩොලර් 1,283ක් (වත්මන් විනිමය අනුපාතයට අනුව ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 257,500 ක් පමණ) ද, මිලාන් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 3,127ක් (රුපියල් 627,600ක් පමණ) ද, පැරිසිය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 2,860ක් (රුපියල් 574,000ක් පමණ) ද, නිව්යෝර්ක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 3,618ක් (රුපියල් 726,100ක් පමණ) ද, ටොරොන්ටෝ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 3,654ක් (රුපියල් 733,300ක් පමණ) සහ නයිරෝබි සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 2,179ක් (රුපියල් 437,300ක් පමණ)ද වේ. මෙම සියලුම ප්‍රවේශපත් වල මිල ප්‍රවේශපත් මිලදී ගන්නා දිනයේ දී තිබෙන විනිමය අනුපාතය අනුව තීරණය වනු ඇත.

මෙම විශේෂ ගාස්තු ලබාදීම යටතේ තෝරාගත් ගමනාන්තවලට කිලෝ ග්‍රෑම් 05ක අමතර භාණ්ඩ රැගෙන යාමේ දීමනාවක් ද ඇතුළත් වන බව සමාගම සඳහන් කරයි.