ඉන්දියාවේ මූල්‍යාධාර ඇතිව වතුකරයේ නිවාස 25000ක් ඉදි කරන බව වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කියයි.

වතුකරයේ ජනතාවට නිවාස ඉදි කර ගැනීමට පර්චස් හතක ඉඩම් කැබැල්ල බැගින් ලබා දීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බව ඔහු සඳහන් කරයි.