ලංකාවේ විදුලි බල පද්ධතියේ නවීකරණය සඳහා ආසියා සංවර්ධන බැංකුව ඇමෙරිකා ඩොලර් කෝටි 13ක් (රුපියල් කෝටි 2236) ණය දීමට යයි. උතුරු නැගෙනහිර මුදාගත් ප්‍රදේශවලට විදුලි බලය සැපයීම සඳහා පහසුකම් ඇති කිරිම, නව සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරිම හා පවතින මධ්‍යස්ථාන නවීකරණය ඊට අයත් වේ. මීට අමතරව කොළඹ නගරය හා යාපනය අර්ධද්වීපයේ සුර්ය පැනල ව්‍යාපෘතියක්ද පුනර්ජනනය කළ හැකි බලශක්ති ප්‍රභව හඳුන්වාදීමේ ව්‍යාපෘතියක්ද ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර ඇත.