ඉකුත් වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට උද්ධමනය පහළ යන නැඹුරුවක් පෙන්නුම් කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියා සිටි. මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එසේ කියයි. 
 
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ගණනය කරන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ විචනය මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය මෙසේ පස්වැනි මසටත් පහළ ගොස් තිබේ.
 
ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ මතුපිට උද්ධමනය ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී පෙබරවාරි මාසයේදී උද්ධමනය සියයට 3.2ක් වී තිබේ. ඊට සාපේක්ෂව 2016 වසරේ අප්‍රේල් මස සිට වාර්තා වූ අඩුම අගය වන සියයට 2.2ක් දක්වා මේ වසරේ මාර්තු මාසයේදී උද්ධමනය පහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 
 
මේ අනුව වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වෙනස මේ වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී වාර්තා වූ සියයට 7.2 සිට මේ වසරේ මාර්තු මාසයේදී සියයට 6.7ක් දක්වා පහළ ගොස් තිබෙන අතර එහි මූලික වෙනස පෙබරවාරි මාසයේ පැවැති සියයට 4.1ක සිට පහළ ගොස් ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 
 
055