රැකියා කටයුතු සඳහා විවිධ බාධක මතුවේ. ලිපි ගනුදෙනුවකින් බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. වතුපිටිවල කටයුතුවල නිරතවූවන්ට වැඩි පිරිසකගේ උපකාර ලැබේ. ජලය ආශ්‍රිත කටයුතුවලට විවිධ බාධක බලපායි.