සහජ දක්ෂතා ඇති අයට වැඩි ලාබ ප්‍රයෝජන සැලසේ. උසස් අයෙකුගේ උපකාරයෙන් තම බලාපොරොත්තුවක් ඉටුවේ. යොදාගත් කටයුතුවල වෙනසක් සිදුවේ. මිශ්‍රඵල සහිත දිනයකි.