අනාගතයේදී වැස්ස අඩුවී මිහිතලය තවත් රත්වීමේ ලකුණු පහළ වී ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ කියති. පොළොවේ ඇති ජල වාෂ්ප ඝනත්වයට පත්වීමෙන් අතීතයේදී උණුසුම ඇතිවිය.

ප්‍රංශයේ ‘නේචර්‘ සඟරාවට ලිපියක් ලියන කාලගුණ විද්‍යාඥයන් පවසනුයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායු ගෝලයට නිකුත් කිරීම නිසා වර්ෂාපතනයට බලපෑම් ඇති වන බවයි.

එය සූර්යාගෙන් සිදුවන උණුසුමට වඩා වෙනස් ක්‍රියාවලියක් බව ද එම විද්‍යාඥයෝ කියති. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මිහිතලයට කාබන් පිටවන බව ද ඔවුහු කියති.