ඉතා රසවත් හා සිත්ගන්නා සුළු කෑමක් වන චොකලට් විවිධ ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරයි. මේ විවිධ හැඩයෙන් නිපදවා ඇත්තේ එවැනි චොකලට් වර්ග කිහිපයකි. මෙය එක්තරා කලාවකි.

choco (1) choco (2) choco (3) choco (4) choco (5) choco (6) choco (7) choco (9) choco (10)