ජුලියන් කයිට් සතුන්ට ඛෙහෙවින් ආදරය කරන්නෙකි.සතුන් අතුරින් ඔහුගේ වැඩි ආදරය කවදත් දිනාගත්තේ සුනඛයින්ය.

තමන් සන්තකයේ සිටිනා සාන්ත බර්නාඩ් වර්ගයට අයත් වෙලින්ග්ටන් නම් වන බලු සුරතලාට අංග සම්පූර්ණ ගෙයක් තනාදිය යුතුයැයි අදහසක් ජුලියන්ගේ සිතට නැගෙන්නේ සිය සුරතලා තම ‘‘මිනිස්‘‘නිවහනේ රැදීමට දක්වන ආශාව දුටු විටදීය.ජුලියන් වැඩට බසින්නේ මගේ වගේම නිවහනක් වෙලින්ග්ටන්ටත් සාදාදෙන්නෙමියි යන අරමුණ පෙරදැරි කරගෙනය.

සති කිහිපයක් අවසානයේ වෙලින්ග්ටන්ට නිවහනක් ඉදිකර දීමට ජුලියන් සමත් වේ.මහල් දෙකකින් යුක්ත වන නව නිවාසය අඩි 7 ක් පමණ උස් වන අතර විදුලි බලය,නළ ජලය ආදී පහසුකම්ද වෙලින්ග්ටන් වෙනුවෙන් සැපැයීමට ජුලියන් අමතක කර නොකළේය.වෙලින්ගටන්ට නම් ඒවා වැඩකට ඇති සෙයක් පෙනෙන්නට නොතිබුණද සිය නව නිවහන කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වන වෙලින්ග්ටන් දකින තමාට මේ සදහා වියදම් වූ පවුම් 2000 ද අමතක වන බව ජුලියන් පවසයි.