ආජන්ටිනාවේ රොසාරියෝ ගං ඉවුරේ පැවති සාදයක් අතරතුර දිය නාමින් සිටි පිරිසක් පිරානා මසුන්ගේ පහරදීමට ලක්ව කුඩා ළමුන් 20ක් ඇතුළු 50ට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත.  සත් හැවිරිදි ගැහැණු ළමයෙකුගේ ඇඟිලි පවා අහිමි කරවීමට මෙම මසුන් සමත් විය.