මේ අපූරු වර්ණවත් ඡායාරූපවලින් පෙනෙන්නේ දුර්ලභ පැලෑටි කිහියක් නොවේ. ඈත එපිට පිහිටි ග්‍රහ වස්තුවක මතුපිට ඡායාරූප ද නොවේ. මේ ඔබේ මුඛයයි. මුඛය ඇතුලත ඇති දතක මතුපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්වීක්ෂීය ඡායාරූප කිහිපයකි. මෙය දත් දුර්වල වීම සම්බන්ධයෙන් කරන ලද අනාවරණය කිරීමකි.

1409494900271_wps_10_EXCLUSIVE_UNSPECIFIED_UND

දතක රැඳී ඇති බැක්ටීරියාවක්. මෙය දහස් වාරයක් විශාලනය කරන ලද්දකි.

1409495427698_wps_20_EXCLUSIVE_UNSPECIFIED_UND

දතක සිටින බැක්ටීරියා නිල් පැහැයෙන් දැක්වෙන අතර රතු පැහැයෙන් දැක්වෙන්නේ රුධිර සෛල කිහිපයකි. කහ පැහැයෙන් ඇත්තේ දතේ මතුපිටයි

1409496725653_wps_31_EXCLUSIVE_UNSPECIFIED_UND

දතක මතුපිට කොටස කහ පැහැයෙන් පෙනෙන අතර නිල් පැහැයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ එනැමලය කොටසයි.

1409496662293_wps_29_EXCLUSIVE_UNSPECIFIED_UND

නරක් වූ කිරි දතක්

1409496329956_wps_23_EXCLUSIVE_UNSPECIFIED_UND

දන්ත ඵලකයේ විශාලනය කරන ලද රූපයක්

1409494744843_wps_8_EXCLUSIVE_UNSPECIFIED_UND

දත් පිරිසිදු කරන බුරුසුවක එක් කෙන්දක රැඳී ඇති බැක්ටීරියාවක් නිල් පැහැයෙන් දැක්වේ.