මෙයට සුළු  වේලාවකට  පෙර ඇමෙරිකාවේ ඔක්ලගෝමා නගරයට  හමා ආ දරුණු  ටොනෙඩෝවකින්  සාමාන්‍ය වැසියන්  91 දෙනකු  මිය ගොස් 233 චෙනකුට බරපතල තුවාල  සිදුවී තිබේ.

 මියගිය  අය අතර පාසැල් සිසුන් 7 දෙනකු සිටිනා බවත්  වාර්තාවේ . පාසල් පිහිනුම් තටාකය තුල  ඔවුන් ගීලී ඇති බවත් පැවැසේ.

ටොනෙඩෝ  සුළගේ වේගය පැයට සැතපුම්  200 ක් බවත් 1996 දී සිදු වු ටොනෙඩෝවට වඩා දරුණු  බලපෑමක්  මෙවර එල්ල වී ඇති බවත් වාර්තා වේ.

 ගෙවල් සිය ගණනක්  විනාශ වී ඇති  අතර පුද්ගලයින්  8000 කට පමණ  විදුලි පහසුකම්ද අහිමි වී ඇති බවත් පැවැසේ .