(ඉන්දියා රාජ්‍යසභා රූපවාහිනියේ අනුග්‍රහයෙනි)

ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය සභා රූපවාහිනිය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනපතිවරණය ගැන ඉන්දියාවේ විශාරදයන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය, ආර්ථිකය හා විදේශ සබඳතා ගැන විශේෂඥ දැනුමක් ඇති තිදෙනෙක් එම සාකච්ඡාවට එක්වූහ.