ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ජනපදය පෙරේදා (28) උදෑසන භූමි කම්පාවකින් දෙදරා ගියේය. එය රික්ටර් මාපකයේ 4.1 ක් සටහන් කළ අතර ජීවිත හෝ දේපොළ හානි සිදුනොවිණි.