යුද වැදී සිටින සිරියාවට ඊශ්‍රායෙලය අද  ප්‍රහාර මාලාවක් එල්ල කළේය. හමුදා පර්යේෂණ ගොඩනැගිල්ලකට දරුණු ප්‍රහාර එල්ල කළ බවත්, එය යුද්ධ ප්‍රකාශ කිරීමක් බවත්, සිරියා නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමැති ෆයිසර් මෙක්ඩාඩ් කියයි.

සිරියාව සුදුසු කල්හි ඊශ්‍රාලයට සුදුසු විදියට පහර දෙනු ඇතැයි ද ප්‍රකාශ කළේය.

යුද පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයට එල්ල කළ ප්‍රහාරය රජය සමග යුද වැදී සිටින කැරලි කරුවන්ට උඩ ගෙඩි දීමක් බව සිරියා රාජ්‍ය රූපවාහිනිය පැවසුවත් සිරියා යුද හමුදාව කිසිත් ප්‍රකාශ කළේ නැත.

ජන සංහාරක රසායන අවි සිරියාව පාවිච්චි කරතියි මුලින්ම චෝදනා එල්ල කළේ ද ඊශ්‍රායෙලයයි.