අමිබලන්ගොඩ හා බටපොළ කතුනට මැහුමි ගෙතුමි ඉගැන්වීමේ වසරක පාඨමාලාවේ සමාප්තිය.