අම්බලන්ගොඩ සුසන්ත කාරියවසම් මහතා මූර්ති හා කැටයම් කලාවට උපන් හපනෙකි.අලූත් අලූත් දේ නිර්මාණය කරන්නෙකි.