(දයාසීලි ලියනගේ) 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සමයේ ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර සිටි 500 ක පමණ පිරිසක් යළිත් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට ආපසු යවා ඇත. 
කළමනාකරණ සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරි, රියදුරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක යනාදී වශයෙන් විවිධ තරාතිරම්වල සිටි අය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට යවා ඇත. 

මේ පිරිස අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්ත කරමින් සිටින බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් කීය. 
 මීට අමතරව මෙම අය ඵලද‌ායි රාජකාරී කටයුතුවල යොදවන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා උපදෙස් දී ඇත.