(දයාසීලි ලියනගේ)  

පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය පසුගිය සිකුරාදා (26) සිට මාස තුනකට කල් තැබීමට නියමිතව ඇත.  


මේ සම්බන්ධව ගැසට් නිවේදනය වහාම නිකුත් කිරීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.