නිලධාරීන් හිඟයි

(දයාසීලි ලියනගේ)  

රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරි හිඟය නිසා නඩු ලිපි ගොනු 4000 ක පමණ වාර්තා ලබා දීමට ප්‍රමාද වී ඇති බව වාර්තා වේ.  මෙම වාර්තා නිසි වේලාවට නොලැබීම නිසා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගතකර සිටින 6000 ක පමණ පිරිසක් පිළිබඳව තීන්දුවක් ගත නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බව හිටපු අධිකරණ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සඳහන් කරයි.  

මේ තත්ත්වය නිසා මෙරට පවතින බන්ධනාගාර තිස් එක තුළ 12,000 ක් සිටිය යුතු වුවත් රැඳවියන් 26,000 ක් රඳවා සිටින බව ද ඔහු කීය.  


රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින මෙම අඩුපාඩු මගහැරවීමට සහකාර රස පරීක්ෂක පුරප්පාඩු 93 න් 27 ක් දැනට පියවීමට පියවර ගන්නා බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.