( ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි) 
 

ගාලු මුවදොර  උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙන් කර ඇති භූමියට පැමිණි සමෘද්ධි  සංවර්ධන පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරීන්ගේ සංගමය අද ( 12)  උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වූහ.

සමෘද්ධි ස්ථිර පත්වීම්ලාභීන්ගේ  වැටුප් අත්හිටුවීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්  ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූහ.