(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 33ක පවුල් 63කට අයත් පුද්ගලයින් 238 දෙනෙකු පිඩාවට ලක්ව ඇති බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

අකුණුසැරවැදිම්, දැඩිසුළං ගස්කඩාගෙන වැටිම් දැඩි වර්ෂාව නිසා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 63කට අර්ධ වශයෙන් හානිවි ඇති බවද ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ධාරාණිපතාවර්ෂාවත් සමග අකුණ සැරවැදිමෙන් හා ගස්කඩාගෙන වැටිමෙන් ඉමදුව, බද්දේගම හා කරන්දෙණිය ගොනපිනුවල යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශවල නිවාස 25කට අර්ධවශයෙන් හානිවි ඇති බවද ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදාකළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

අකුණුසැර වැදිමෙන් දෙදෙනෙකු පිළිස්සුම් තුවාල ලබා රොහල් ගතකර ඇත.

මේ අතර ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දැඩි සුළං තත්වයක් හේතුවෙන් ග්‍රාම නිලධාරිවසම් තුනක් නිවාස 21කට පමණ අර්ධවශයෙන් හානිවි ඇති අතර එම නිවාසවල පදිංචි පවුල් 21කට අයත් පුද්ගලයින් 96 දෙනෙකු පිඩාවට ලක්වඇති බවද ආපදාකළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

හබරාදුව අම්බලන්ගොඩ යක්කලමුල්ල නියාගම, හික්කඩුව බෝපේ පොද්දල යන ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල නිවාස කිහිපයකටද දැඩි වර්ෂාව හේතුවෙන් අර්ධ වශයෙන් හානිවි ඇති බැව් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදාකළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.