(රන්ජන් කස්තුරි)
 
අධ්‍යයන පොදු සහතිකපත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් විභාග මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදාගන්නා පාසල් පරිශ්‍රවල ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාසල් ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ.
 
විභාගය පැවැත්වෙන අතරවාරයේ විභාගයට බාධා නොවන අයුරින් ඉරිදා දිනයක ධූමායන කටයුතු කරන්නැයි ද එම අමාත්‍යංශය පාසල් ප්‍රධානීන්ට දන්වා තිබේ.
 
තවද ලබන ජනවාරි මාසයේ තෙවන පාසල් වරයා ආරම්භවීමට පෙරද රට පුරා සියලු පාසල්වල ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නැයිද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාසල් ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් දී ඇත.