අනුරාධපුර උළුක්කුලම,පළුගස්වැව දී වෙඩි වැදි සිටි වල් අලියකුට අනුරාධපුර වන ජීවී කාර්යාලයේ වනජීවී නිලධාරිහු ප්‍රතිකාර ලබාදුන්හ.

අලියාගේ කකුලකට වෙඩි වැදී තිබූ අතර අලියා දුටු ප්‍රදේශවාසින් වනජිවි නිලධාරින් දැනුම්වත් කර ඇත.

eelephnt_617 eelephnt_6172 eelephnt_6173